Обява Обществен съвет

ПОКАНА за заседание на членовете на Обществен съвет към ДГ №7 ..А. С. Пушкин” Варна

На 30.05.2024 г. /четвъртък/, от 17,30 ч. в сградата на детското заведение ще се проведе заседание на ОС при следния дневен ред:

1. Избор на основен член на ОС на мястото на г-н Димитър Лексин;
2. Отчет за изразходване на средствата от Новогодишния базар 2023;
3. Отчет за изразходване на средства по талон от издателство „Бит и техника“;
4. Касов отчет на бюджет 2024 и извънбюджетните сметки ДГ №7 „А. С. Пушкин” до този момент;
5. Други.

Председател на Обществен съвет: /Мария Станчева/

Comments

comments