Обява свободни места 22-8-2022

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места , както следва:

За Четвърта група деца, родени 2016 г. :

  • Четири (4) свободни мяста – в централна сграда – ул.“Стефан Караджа“ № 24

Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 23.08.2022 г.  до 16.00 ч. на  26.08.2022 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление. 

Документи при кандидатстване:

  1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
  2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.