Заседание на Обществения съвет

Уведомяваме ви, че на 14.04.2022 г. от 17.30 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет в ДГ №7 „А. С. Пушкин“ при следия дневен ред:

  1. Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към ДГ №7 „А. С. Пушкин“;
  2. Избор на председател на Обществения съвет;
  3. Попълване на Информационна бланка и Декларации във връзка с липса на обстоятелства по чл.5 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към ДГ №7 „А. С. Пушкин“;
  4. Обсъждане и избор на членове на ОС: 4 постоянни и 4 резервни;
  5. Доклад на Председателя на Комисия „Спортен календар по Проект Спорт – ПМС №46.
  6. Приемане на решението на ПС от 25.02.2022 г. относно обезпечаване на новата учебна 2022/23 година с познавателни книжки от изд. „Бит и техника“
  7. Разни

От Ръководството