Обява ремонт помещения 1 етаж

Обект: Текущ ремонт на помещения /след проучвателни работи при конструктивно обследване/ в сграда - филиал на ДГ №7 "А.С.Пушкин" - ул. Княз Дондуков №31 гр.Варна

№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Застилане под с полиетилен м2 20,00
2 Демонтаж осветителни тела бр. 2,00
3 Демонтаж на мазилка и летви от каратаван - /до греди конструкция/ м2 13,86
4 Доставка и монтаж на окачен таван с минералфазерни пана 600/600, вкл. конструкция м2 13,86
5 Очукване на стара мазилка м2 16,67
6 XPS 20 мм по стени, вкл. циментова шпакловка с армираща мрежа и ъглопротектори-/ по обрушени участъци по стени/ м2 16,67
7 Гипсова шпакловка м2 16,67
8 Грундиране с латексов грунд м2 16,67
9 Боядисване с латекс по стени - трикратно / цвят по избор възложител/ м2 166,68
10 Доставка и монтаж на СВТ 2х1.5 м 5,00
11 Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16 мм м 5,00
12 Доставка, монтаж и подвързване на разклонителна кутия бр. 1,00
13 Доставка и монтаж на осветителни тела - LED панел48 W бр. 2,00
14 Демонтаж подова замазка м2 13,00
15 Нова подова замазка м2 13,00
16 Демонтаж дървено дюшеме м2 5,00
17 Изкърпване дъврено дюшеме м2 5,00
18 Пренос натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо м3 2,43
19 Извозване на строителни отпадъци на депо , 11 км м3 2,43
20 Такса депо за отпадъци в с.Въглен т 2,92
Всичко СМР без ДДС:
20% ДДС
Всичко СМР с ДДС:

Забележка: Единичните цени са средни пазарни за страната към 11.1. 2022г.

I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
 Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
 Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
 Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 11.01.2022г. до 13.01.2022г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24