Обява ремонт дворно пространство

Обект: Конструктивно осигуряване на изхода към дворното пространство на сграда - филиал на ДГ №7 "А.С.Пушкин" ул. Княз Дондуков №31 гр.Варна

№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Премахване на компрометирана вътрешна мазилка по СтА м2 1,00
2 Премахване на компрометирана вътрешна мазилка по тавана на помещението м2 1,68
3 Направа на дървена подпорна конструкция по схеми 1 и  2 - вкл. гвоздеи , скоби и др. м3 0,61
4 Премахване на компрометирана вътрешна мазилка по СтБ м2 1,00
5 Премахване на компрометиран участък от тухлена стена заедно с вътрешна мазилка - от  СтБ м3 0,22
6 Кофраж за възстановяване на премахнатия участък  от  СтБ м2 1,62
7 Бетон клас В15 за възстановяване на СтБ м3 0,20
8 Вътрешна мазилка по СтБ м2 1,00
9 Външна мазилка по СтБ м2 1,00
10 Пренос и натоварване на строителни отпадъци на депо м3 0,34
11 Извозване на строителни отпадъци на депо, 11 км м3 0,34
12 Такса депо за отпадъци в с.Въглен т 0,75
Всичко СМР без ДДС:
20% ДДС
Всичко СМР с ДДС:

 

Забележка: Единичните цени са средни пазарни за страната към 11. 2021г.
I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
 Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
 Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
 Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 11.01.2022г. до 13.01.2022г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24