Обява ремонт на покривно водоотвеждане и корниз

Обект:Текущ ремонт на покривно водоотвеждане и корниз на фасада "Североизток" на сграда - филиал на ДГ №7 "А.С.Пушкин", ул. Княз Дондуков №31 гр.Варна

№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Поправка стари улуци, почистване и измитане м2 50,00
2 Доставка, монтаж, демонтаж и наем фасадно скеле м2 110,00
3 Очукване външна мазилка м2 5,50
4 Изкъртване външна мазилка по корниз м2 5,50
5 Циментова шпакловка с мрежа по корниз м2 5,50
6 Грундиране с дълбокопроникващ грунд по нова мазилка м2 5,50
7 Фасаген по нова мазилка м2 5,50
8 Обшивка корнизи с поцинкована ламарина м2 8,80
9 Застилане под с полиетилев м2 8,80
10 Грундиране с латексов грунд м2 14,00
11 Боядисване с латекс по стени- трикратно Іцвят по избор на възложител/ м2 15,00
11 Пренос , натоварване и  извозване на строителни отпадъци на депо м3 0,25
12 Извозване на строителни отпадъци на депо, 11 км м3 0,25
13 Такса депо   с.Въглен т 0,35
Забележка: Единичните цени са средни пазарни за страната към 11. 2021г.

I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
 Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
 Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
 Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 14.12.2021г. до 17.12.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24