Обява ремонт таван

Обект:Текущ ремонт на таван на помещения в сграда - филиал на ДГ №7 "А.С.Пушкин" - ул. Княз Дондуков №31 гр.Варна

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Застилане под с полиетилен м2 76,28
2 Демонтаж осветителни тела бр. 8
3 Демонтаж на мазилка и летви от каратаван - / до греди конструкция/ м2 63,57
4 Доставка и монтаж на окачен таван с минералфазерни пана 600/600, вкл конструкция м2 63,57
5 Грундиране с латексов грунд м2 15
6 Боядисване с латекс по тавани - трикратно / цвят по избор възложител/ м2 15
7 Доставка и монтаж на осветителни тела - LED панел 48W бр. 8
8 Пренос , натоварване и  извозване на строителни отпадъци на депо м3 3,18
9 Извозване на строителни отпадъци на депо, 11 км м3 3,18
10 Такса депо за отпадъци в с.Въглен т 3,82
Забележка: Единичните цени са средни пазарни за страната към 11. 2021г.
I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
 Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
 Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
 Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 13.12.2021г. до 16.12.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24

 

 

Comments

comments