Обява ремонт дворно пространство

Обект: Ремонтни дейности за замазка за облагородяване на дворното пространство на ДГ №7 "А.С.Пушкин" гр.Варна

№ по ред Вид  СМР мярка количество
1. Направа на циментова площадка до сградата 2х11м
1 Изкоп за подготовка основа на площадка 2х11м               до сграда м3 6,60
2 Доставка и полагане на основа от                 трошенокаменна настилка вкл. уплътняване м3 4,40
3 Полиетилен под армирана бетонова настилка м2 22,00
4 Доставка и монтаж на арм. скара от ф6.5 каре                      20/20 см кг 58,00
5 Доставка и полагане на беток клас С16/20 за  армирана  настилка с деб.10 см и всички свързани с това разходи за изграждане, включително и направа на работна фуга за преодоляване на напрежението и полагане на еластичен компонент м3 2,20
6 Направа цим. пясъчен колхер към сградата и към ограда 7/7 см м' 24,00
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:
2. Направа на циментова площадка до портала 2.2х5м
1 Изкоп за подготовка основа на площадка 2.2х5м до сградата м3 3,30
2 Доставка и полагане на основа от                   трошенокаменна настилка вкл. уплътняване м3 2,20
3 Полиетилен под армирана бетонова настилка м2 11,00
4 Доставка и монтаж на арм. скара от ф6.5 каре                    20/20 см кг 29,00
5 Доставка и полагане на беток клас С16/20 за  армирана  настилка с деб.10 см и всички свързани с това разходи за изграждане, включително и направа на работна фуга за преодоляване на напрежението и полагане на еластичен компонент м3 1,10
6 Направа цим. пясъчен колхер към сградата и към ограда 7/7 см м' 7,20
ВСИЧКО БЕЗ ДДС:
3. Извозване на земни маси
1 Пренос на земни маси до 50м м3 12,90
2 Натоварване на земни маси м3 12,90
3 Превоз на земни маси на депо над 15 км м3/км 193,50
4 Такса депо Слънчево т 16,80
I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
- Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
- Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 10.11.2021г. до 15.11.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24