Ремонт канализация

Обект: Частичен ремонт на канализационна инсталация и подова настилка в помещение на УСХ- ЕАД находящо се в сградата на ДГ №7 "А.С.Пушкин" гр.Варна

№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Направа улей в бетон 10/10 м 6,00
2 Демонтаж подов сифон бр. 2,00
3 Демонтаж ПВЦ тръби и фитинги ф50 м 9
4 Доставка и монтаж на подов сифон ф50 с решетка от неръждаема стомана бр 2
5 Демонтаж ПВЦ тръба  ф50, с вкл. фасонни части м 9
6 Хидравлична проба канализация бр. 1
7 Замазка по улеи канализация м 6,00
8 Доставка и полагане на грунд бетон контакт по подове м2 10,56
9 Доставка и полагане хидроизолация по подове и цокъл, вкл. лента по ръбове под-стена м2 10,56
10 Доставка и полагане гранитогрес с включени материали, в т.ч. и фугиране м2 8,4
11 Доставка и монтаж подов перваз от гранитогрес м 17,78
12 Пренос и натоварване на строителни отпадъци на транспорт м3 0,92
13 Превоз на строителни отпадъци на депо с. Въглен - 11 км м3 0,92
14 Такса депо с. Въглен т 1,66
I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
- Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
- Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 05.10.2021г. до 07.10.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24