Обява ремонт в занималня 3 група

Обект: Ремонтни дейности по под, стени и таван в занималнята на трета група на ДГ №7 "А.С.Пушкин"

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

по ред

Вид  СМР мярка количество
1 Демонтаж на настилка от балатум м2 60,10
2 Демонтаж подови настилки м 37
3 Частично очукване на мазилка по вътрешен таван м2 5
4 Стъргане на латексови бои по стари стени и таван м2 15
5 Частично очукване на мазилка по вътрешни стени м2 5
6 Демонтаж на каса с врата. бр. 1
7 Демонтаж ел.ключ бр. 3
8 Демонтаж ел.контакт бр. 5
9 Доставка и монтаж на ел.ключ бр. 3
10 Доставка и монтаж на ел.контакт бр. 5
11 Доставка и монтаж на PVC врата,вкл. брава с патрон  и дръжки, вземане на размери от място бр. 1
12 Мазилка по стени , където е необходимо, вкл. при демонтирана врата м2 44
13 Частично шпасловане на стени, където е необходимо м2 44
14 Боядисване на стени с латекс трикратно м2 77
15 Обръщане около отвори с латекс (врати, прозорци) м 49,5
16 Мазилка по таван, където е необходимо м2 10
17 Шракловане на таван, където е необходимо м2 10
18 Боядисване на таван с латекс трикратно м2 69
19 Доставка и редене на настилка от ламинат, вкл. Подложка м2 70,5
20 Доставка и монтаж на PVC первази м 38
21 Доставка и монтаж на преходни лайсни между различни помещения и настилки м 4
22 Доставка и монтаж на лайсна за ръб на подиум м 4
23 Пренос , натоварване и транспорт на строителни отпадъци м3 0,49
24 Такса депо за отпадъци в с.Въглен т 0,637
Всичко СМР без ДДС:
20% ДДС
Всичко СМР с ДДС:
I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
- Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
- Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 24.08.2021г. до 26.08.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24