БДП

ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

І. Общи положения

Планът-програма е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Планът за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) и Планът за действие за безопасност на движението по пътищата на Министерство на образованието и науката за 2021г., утвърден със заповед № РД 09-660/15.03.2021г. на Министъра на образованието и науката. Приета на ПС с протокол № 5  от 06.04.2021 год.Утвърдена със Заповед №  РД-07- 354 от  06.04.2021 год .

Планът обхваща първата година от действието на посочените документи и е обект на актуализация в началото на всяка учебна година. ...