Заседание Обществен съвет – 15.12.22

ПОКАНА

За заседание на членовете на обществен съвет към ДГ №7 ..А. С. Пушкин” Варна

На 15.12.2022 г. /четвъртък/, от 18,00 ч. в сградата на детското заведение ще се проведе заседание на ОС при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ДГ №7 А. С. Пушкин” до настоящия момент;

2. Отчет на резултати от проведена Анкета с родители на деца, посещаващи де №7 ..А. С. Пушкин”;

3. Обсъждане и внасяне предложения за бъдещи мероприятия с участие на деца и
родители от ДГ №7 А. С.Пушкин”;

4. Касов отчет на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на ДГ №7 към 15.12.2022 r.;

5. Доклад на Председателя на Комисия. Спортен календар по Проект Спорт – ПМС N946;

6. Други.

Председател на Обществен съвет: /Мария Станчева/

Comments

comments