Обява свободни места 14-11-2022

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места, както следва:

За Четвърта група деца родени 2016 г. :
• Две (2) свободни места – в централна сграда

Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 14.11.2022 г. до 16.00 ч. на 18.11.2022 г. в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.
Приемът ще се осъществи по входящ номер.
За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Документи при кандидатстване:
1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.