Ремонт в ДГ – направа на шурфове

Обект: Направа на шурфове за частично разкриване основите на съществуваща сграда - филиал на ДГ №7 "А.С.Пушкин", ул. Княз Дондуков №31 гр.Варна

ОРИЕНТИРОВЪЧНА  КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА  СМЕТКА
№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 49,213 Разкъртване на бетон м2 10,00
2 О1.041 Направа изкоп м3 14,00
3 О4.068 Възстановяване на бетон м2 2,50
4 ан Направа на борд на шурф №1 в двор м 3,50
5 ан Направа ламаринен капак на шурф №1 в двор м2 2,50
6 ан Доставка и монтаж на мрежа за шурф №1 в двор м2 8,00
7 ан Ръчен пренос на отпадъци 3,00
8 тр. схема Натоварване и извозване отпадъци до 30 км м3/км 90,00
9 ан Такса депо стр. Отпадък т 4,50
Забележка: Единичните цени са средни пазарни за страната към второто тримесечие за 2022г.

 

I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
 Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
 Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
 Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение
    на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 11.11.2022г. до 16.11.2022г. до 16.00 ч. вкл.
         в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24

Comments

comments