Обява свободни места 1-11-2021

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места, както следва:

За Трета група деца родени 2016 г. :

• Едно (1) свободно място – в сграда Филиал - ул.“Княз Дондуков“ № 31

Подаването на заявленията ще се извършва от 10.30 часа на 01.11.2021 г. до 16.00 ч. на 03.11.2021 г. в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.
Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление.

Документи при кандидатстване:
1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.