Обява ремонт покрив

Обект 1: Частичен ремонт на покрив на ДГ №7 "А.С.Пушкин" гр.Варна

Ориентировъчна количественостойностна сметка:

№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване - ремонт на стара изолация м2 20,00
2 Почистване и измитане на улуци м 25,00
3 Очукване на мазилка по комини м2 4,95
4 Хастарна мазилка по комини м2 4,95
5 Циментова шпакловка с мрежа м2 7,75
6 Фасаген по мазилка, вкл. грунд м2 7,75
7 Доставка и монтаж на шапки за комини/шапки с пояс/ бр. 7,00
8 Събиране, пренос и натоварване на строителни отпадъци - ръчно м3 0,10
9 Извозване на строителни отпадъци на Депо , 11 км м3 0,10
10 Такса Депо с. Въглен т 0,18
I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
- Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
- Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 30.09.2021г. до 04.10.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24

Обект 2: Частичен ремонт на покрив над помещение на "УСХ" ЕАД, на ДГ №7 "А.С.Пушкин" гр.Варна

Ориентировъчна количественостойностна сметка:

№ по ред Вид  СМР мярка количество
1 Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5 кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване - ремонт на стара изолация м2 10,00
I. Документите, които трябва да предоставят кандидатите са:
- Удостоверение за актуалното състояние или единен идентификационен код.
- Оферта с предлагана цена със срок за валидност.
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП
II. Критериите, по които ще се избира изпълнител: най - ниска цена и срок на изпълнение на ремонтните дейности.
III. Срок за приемане на оферти от 30.09.2021г. до 04.10.2021г. до 16.00 ч. вкл. в ДГ №7 „А. С. Пушкин" в кабинета на гл. счетоводител – ул . Ст. Караджа 24