Обява свободни места 28-9-2021

ДГ №7 „А.С.Пушкин“ обявява свободни места, както следва:

За Четвърта група деца родени 2015 г. :

  1. Пет (5) свободни места-в сграда Филиал-ул.“Княз Дондуков“ № 31
  2. Едно (1) свободно място – в централна сграда

 Подаването на заявленията ще се извършва от 8.30 часа на 28.09.2021 г.  до 16.00 ч. на  30.09.2021 г.  в основна сграда на ул . „Стефан Караджа“ № 24.

Приемът ще се осъществи по входящ номер.

За всеки обявен нов прием се входира ново заявление. 

 Документи при кандидатстване:

  1. Заявление за прием по образец (попълва се в ДГ).
  2. Лична карта на родителя/настойника, подал заявлението – представя се за съпоставка на данните.