Конкурс

КОНКУРС за отдаване под наем на помещения
17 Октомври 2016

ДЕТСКА ГРАДИНА № 7 „А.С.ПУШКИН”- ОБЩИНА ВАРНА

гр.Варна, ул.“Стефан Караджа”№ 24;тел.:052/984858; e-mail:dg7_pushkin@abv.bg

На основание чл.259 от ЗПУО и във връзка със заповед №3642/03.10.2016 г. и заповед №1969 /16.06.2014г.на Кмета на Община Варна за определяне на правила за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост за извършване на
образователни дейности с децата

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за отдаване под наем на помещения,общинска публична собственост за
провеждане на образователна дейност

І. Предмет на конкурса:
Отдаване под наем почасово помещения в ДГ № 7 със стартова базисна наемна цена, както следва:
Учителска стая в основна сграда- 24 кв.м. ,с начална конкурсна цена 6.00 лв/час със следните позиции:
Дейност –школа по английски език

Обособена позиция 1: сряда – от 16.30 – 17.30 ч.
Обособена позиция 2: петък – от 11.00 –12.00 ч.
Кабинет в ДГ№7 –филиал ,16 кв.м.,с начална конкурсна цена 6.00 лв./час със
следните позиции:
Дейност –школа по английски език

Обособена позиция 3: вторник – от 11.00 – 12.00 ч.
Обособена позиция 4: четвъртък – от 11.00 – 12.00 ч.

Участниците кандидатстват за Обособени позиции 1 ,2,3 и 4 едновременно.
Срок за отдаване под наем : до 31.05.2018г.
ІІ. Начална конкурсна цена:Стартовата конкурсна цена на обектите е определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, приета от Общински съвет-Варна:
Помещение Наем за един астрономически час
Учителска стая в основна сграда 6.00 лева
Кабинет във филиала 6.00 лева

Достъп за оглед: при получаване на конкурсната документация (от 17.10.2016 г. до 02.11.2016 г.) или в периода на приемане на документи след предварителна уговорка.

ІІІ.Общи условия за участие:
1.Право на участие в процедурата имат всички български физически и юридически лица, както и техните обединения.
2.Помещенията не могат да се преотдават на трети лица и се ползват изключително за образователни учебни дейности.
2.Необходимо условие за участие в процедурата е попълване на документацията и внасяне на офертните документи по реда, правилата и изискванията дадени в настоящите условия.
3.Предложените от фирмата-участник преподаватели е неоходимо да притежават съответната квалификация за провеждане на образователната дейност и педагогическа правоспособност.
ІV.Срок и място за получаване на конкурсната документация – от 17.10.2016г. до 02.11.2014г. от 10.00 до 14.00 ч. в канцеларията в ДГ № 7 „А.С.Пушкин”от ЗАТС –Ц.Дамянова,ул.”Стефан Караджа”№24. Информация на тел.:052/983828 .Конкурсната документация включва:
1. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;
2. Декларация по образец за извършване оглед на обекта;
3.Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса;
4. Проект на договор;
5.Конкурсни условия
ІV. Депозит. За участие в процедурата кандидатът предоставя депозит в размер на стартовата месечната наемна цена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”. Сумата се внася по сметката на ДГ № 7 „А.С.Пушкин”- Варна:
ЦКБ- АД – Варна
IBAN- IBAN: BG88 CECB 9790 33D2 0778 00
BIC – CECBBGSF
депозитна такса за участие в конкурса за отдаване под наем на помещения в ДГ № 7 „А.С.Пушкин”.
В срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта, с която обявява класирането по съответните обособени позиции се освобождават депозитите на участниците, като този , отговарящ за спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата по предложената цена по оферта. Гаранцията се задържа до изтичане на срока на договора. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на спечелилите конкурса участници, се задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

V. Условия и изисквания към кандидатите:
Документите се внасят от 17.10.2016г. до 02.11.2016г. вкл. , от 10.00 до 14.00 ч. в канцеларията на ЗАТС – Ц.Дамянова.
Комплектът офертни документи следва да съдържа:
1. Заявление по образец за участие в конкурса;
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел , регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения, издадени на участника, че:
• Не е обявен в несъстоятелност
• Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност
• Не се намира в ликвидация
4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;
5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта
6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса;
7. Платежен документ за внесен депозит;
8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно – осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал или копие, заверено от участника);
9. Служебна бележка за не дължими общински вземания към Община Варна (оригинал или копие, заверено от участника);
10. Проект на договор по образец, подписан от участника;
11. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението;
12. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик;
13.Документи,удостоверяващи необходимата квалификация и педагогическа правоспособност на преподавателите;

Изисквания – Участниците в конкурса представят предложенията си в запечатан непрозрачен плик, върху който отбелязват името /фирмата/ и адреса на участника, обекта-предмет на конкурса и обособените позиции за които кандидатства.
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се приемат.

VІ. Провеждане на конкурса – на 03.11.2016 г. от 13.00ч. в учителската стая в
ДГ № 7 „А.С.Пушкин”-основна сграда,ул.”Стефан Караджа”№24.
1. Когато в срока,определен за подаване на конкурсните предложения постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение този срок, може да бъде удължен с още 14 дни по преценка на конкурсната комисия. Удължаването на срока се обявява най-малко в два местни ежедневника, на информационното табло и на официалната интернет-страница на Община Варна.
2. Лицата, подали предложения или техни представители имат право да присъстват на конкурса, като се легитимират пред конкурсната комисия,чрез представяне на документ за самоличност, а в случаите на упълномощаване – нотариално заверено пълномощно.

3. Решенията на комисията се приемат с обикновено мнозинство от членовете . Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
4. На първо място се класира участника, предложил най-висока цена за съответната позиция.
5. При условие, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока цена, следва процедурата да се прекрати и да се проведе нов конкурс.
6. В срок от три работни дни от провеждане на заседанието, комисията представя мотивиран доклад на Директора на ДГ№7, който съдържа предложения за определяне на участници, спечелили конкурса и класиране по ред на следващите участници, отговарящи на конкурсните условия.
7. В срок от три работни дни след получаване на доклада, директорът на ДГ№7 издава заповед, с която обявява класирането по съответните обособени позиции.
8. Резултатите от конкурса се изнасят на информационното табло и участниците се уведомяват писмено.
9. До шест работни дни от датата на провеждане на конкурса директорът на ДГ№7 на основание доклада на комисията по конкурса, издава заповед, с която обявява класирането по съответните обособени позиции.
10. Заповедта за класиране на участниците подлежи на обжалване по реда на чл.149 от Административно процесуалния кодекс.
11. В срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта, с която обявява класирането по съответните обособени позиции се освобождават депозитите на участниците, като този , отговарящ за спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата по предложената цена по оферта. Гаранцията се задържа до изтичане на срока на договора. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на спечелилите конкурса участници, се задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
12. Директорът сключва договор за наем със спечелилия конкурса по приложения към конкурсната документация образец, в срок до тридесет дни от влизане в сила на заповедта за класиране на участниците след извършен предварителен контрол от дирекция „ОМД“. Договорът се подписва и от съответния главен счетоводител.
13. Внасяне на каквито и да било изменения в предоставения с конкурсната документация договор или неявяването на спечелилия конкурса участник за сключване на договор се счита за отказ и гаранцията му не подлежи на връщане.
14. Преди сключване на договора участниците, спечелили конкурса, представят Учебна програма за провеждане на заниманията, съобразена с рамковите изисквания за учебна програма в детска градина. Учебната програма става неразделна част от договора.
15. В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия конкурса участник, гаранцията му се задържа, а директорът въз основа на доклад от председателя на конкурсната комисия издава заповед за даване на нов срок от 30дни за сключване на договор със следващия класиран участник по условията на офертата му. Със същата заповед се определя и нов срок, в който класираният на следващо място участник следва да внесе сума в размер на един месечен наем по предложената оферта като гаранция за изпълнение на договора.

16. Ако в определения срок не бъде сключен договор по причини, независещи от волята на участника, спечелил конкурса, съответно на класирания на следващо място участник, директорът издава заповед за удължаване на срока за сключване на договор.
17. При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условията на договора.
VІІ. Не се разглеждат предложения,които:
-са подадени след срока, определен със заповед на директора на ДГ№ 7 „А.С.Пушкин”;
-са подадени в незапечтан или прозрачен плик;
-не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса;
-не съдържат, който и да е от документите, посочени в конкурсната документация;
VІІІ. Класиране : На първо място се класира участникът ,предложил най-висока цена за съответната позиция.