Административни услуги на други образователни институции

138 – Приемане и преместване

  • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  • Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
  • Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
  • Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
  • Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
  • Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

141 – Издаване на диплома за средно образование

143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

150  – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

154  – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

155  – Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

156  – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

156  – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация